Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zso2.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zso2.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zso2.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Stąpór, adres poczty elektronicznej sekretariat@zso2.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322342553. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zso2.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zso2.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Jednostki wchodzące w skład zespołu:
 • Szkoła Podstawowa nr 38 (SP38), budynek przy ulicy Partyzantów 25
 • Przedszkole Miejskie nr 37 (PM37), budynek przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 11
 • Przedszkole Miejskie nr 38 (PM38), budynek przy ulicy Literatów 39.

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • SP38: wejście główne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, każda osoba z zewnątrz musi (przed wejściem do szkoły) pozostawić na portierni następujące dane: data, godz. wejścia, imię i nazwisko, do kogo, godz. wyjścia, podpis,
 • PM37 i PM38: wejścia główne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osoby z zewnątrz dzwonią do drzwi i wchodzą do środka dopiero po potwierdzeniu ich tożsamości przez personel.

 

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynkach nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników - dane kontaktowe:

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników - dane kontaktowe:

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkami brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników - dane kontaktowe:

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na dzieci/uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt:

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

ZSO2 - raport o stanie dostępności_marzec 2021

VILO - raport o stanie dostępności_marzec 2021

SP38 - raport o stanie dostępności_marzec 2021

PM37 - raport o stanie dostępności_marzec 2021

PM38 - raport o stanie dostępności_marzec 2021

 

Termin przeglądu i aktualizacji: 22.03.2022 r.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJolanta Stąpór
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:46:09
Informację wprowadził do BIPJolanta Stąpór
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:46:09
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-07-22 10:21:45
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:29:24
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:29:37
4nowaJolanta Stąpór2020-09-17 08:23:21
5nowaJolanta Stąpór2020-09-17 08:24:19
6nowaJolanta Stąpór2020-09-17 08:24:36
7nowaJolanta Stąpór2020-09-21 08:52:25
8nowaJolanta Stąpór2020-09-21 09:16:58
9Termin przeglądu i aktualizacji: 15.03.2021 r.Jolanta Stąpór2021-03-19 12:10:17
10Termin przeglądu i aktualizacji: 19.03.2021 r.Jolanta Stąpór2021-03-19 12:12:47
11Termin przeglądu i aktualizacji: 19.03.2021 r.Jolanta Stąpór2021-03-30 11:10:02
12Dodanie raportów o stanie dostępnościJolanta Stąpór2021-03-30 11:12:35
13Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2021-03-30 12:31:24
14Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2021-03-30 12:33:31
15Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2021-04-08 12:44:03
16Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2022-03-22 09:51:04
17Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2022-03-22 10:00:45